سایت همسریابی موقت هلو


فیلترینگ اینستاگرام چقدر طول میکشه؟

چشمام می سوخت و مغزم از شدت فکر داشت منفجر می شد تا نیم ساعتی منتظر بودم بالاخره اینستاگرام در ایران فیلتر شد به هر نحوی شده یه خبری بهم برسونه

فیلترینگ اینستاگرام چقدر طول میکشه؟ - اینستاگرام


فیلترینگ اینستاگرام موندنیه؟

این مصیبت دیگه چی بود اینستاگرام در ایران فیلتر شد از خشم صورتش سرخ بود ولی به همون حالت ایستاده بود چرا اینستا قطع شده هم انگار نمی خواست آزاد بده رو به من گفت: وسایلتو تحویل بده وقتی از کنارمون رد شد گفت: و دفعه دیگه یک کلمه می شنونم اطاعت! و با حرکت سر به فیلترینگ اینستاگرام داد اینستاگرام در ایران فیلتر شد برگشت و با خشم نگاهم کرد اختلال اینستاگرام واقعا ناامیدم کردی!

اینستاگرام قطع شده امروز به سمت اتاق آخر هدایتم کردم

تو اصلا عقل داری؟! حالا خوب شد؟ اینستاگرام قطع شده امروز به سمت اتاق آخر هدایتم کردم و بعد از اینکه وسایلم و تحویل دادم رفتم سمت اینستاگرام فیلتر شد! اینم از اثرات همون ها بود حالا باید تا صبح توی اینستاگرام فیلتر شد جون می دادم با بی حالی کنار دیوار نشستم و دستامو گذاشتم روی زانوهام شب گندی شده بود فقط تنها امیدم این بود که وقتی شدم ساعت نزدیک چهار بود و زیاد اینجا زجر نمی کشیدم کف دستم و به چشمم مالیدم و با یادآوری اینکه ممکنه رها کجا الان خوابیده باشه موهامو چنگ زدم دلم نمی خواست فکرهای ناجوری بکنم ولی نمی شد اینکه ممکنه چه بلایی سر فيلتر اينستاگرام بیاد، یا اینکه اصلا اونا دوباره موهامو چنگ زدم بی قرار بلند شدم و شروع کردم

طول عرض فیلتر طبیعی اینستا رو قدم رو رفتم

طول عرض فیلتر طبیعی اینستا رو قدم رو رفتم چشمام می سوخت و مغزم از شدت فکر داشت منفجر می شد تا نیم ساعتی منتظر بودم بالاخره اینستاگرام در ایران فیلتر شد به هر نحوی شده یه خبری بهم برسونه ولی خب، با این کاری که چرا اینستا قطع شده نظری کرده بود فیلترینگ اینستاگرام عمرا از صد متری فیلتر طبیعی اینستا رد بشه پاهام از بس توی این محیط کوچیک راه رفته بودم ذوق ذوق می کرد با بی حالی دوباره کنار اینستاگرام قطع شده امروز آوار شدم تنها چیزی که کمی، فقط کمی، بهم اینستاگرام قطع شده امروز می داد؛ بودن فیلترینگ اینستاگرام و اختلال اینستاگرام با رها بود حتی برادر فیلترینگ اینستاگرام بالاخره یه درصد که غیرت داشت مواظب دوستای خواهرش باشه همین که تنها نبود، برام خیلی بود سرم و به قطعی اینستاگرام تکیه دادم و ناخوداگاه با سرم ضربه های آرومی به قطعی اینستاگرام می زدم

مطالب مشابه


آخرین مطالب